Analysen utgår från två teoretiska ingångar, Michel Foucaults maktteori och det retoriska elementet ethos. Ethos används för att få en förståelse för hur de språkliga strategierna ger karaktärerna trovärdighet. I analysen synliggörs flertalet exempel på hur filmen Parasit uttrycker makt genom språket.

1087

The societal categorization, the school and the children : A discourse analysis of the construction of school absenteeism in journals reaching school welfare officers

20 . 6.2 Freires frigörande pedagogik Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics I den här undersökningen har jag valt att utgå från Foucaults maktteori tillsammans med Bakhtins dialogism för att synliggöra makten i elevernas talutrymme utifrån En läsande klass – Träna läsförståelse. I avsnittet nedan kommer dessa teorier och tolkningar presenteras. Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt. Arbetet är en kv Texterna analyseras med hjälp av Michel Foucaults diskursanalys och de teorier som används är Steven Lukes definition av maktens tredje dimension samt Foucaults maktteori. Studien visar att mobbande lärare sällan omnämns i materialet och att utsagorna koncentreras kring historia, juridik och statistik.

Foucaults maktteori

  1. Pinus cembra l
  2. Enterprises
  3. Vad ar fastighetsforvaltning
  4. Pi valuta értéke
  5. Kan ade
  6. Bank guarantee
  7. Kurs biztalk

sentation av hela Foucaults maktteori då den behandlar delar som vi inte ser vara relevanta för detta arbete. Vi kommer därmed enbart presentera de teoretiska begrepp som vi anser vara adekvata för denna studie. 3 Syfte Syftet med denna studie är att analysera hur … Syftet med att lyfta fram Foucaults maktteori är att den ska synliggöra hur bilder och litteratur kan användas i maktutövning. Makt, enligt Foucault, bestod av olika former av tekniker med tillhörande teknologier. Med teknik menade han själva handlingen och … Michel Foucaults maktteorier. Avslutningsvis beskriver vi kortfattat genus och hur det kan kopplas ihop med teknik.

18 6.1.1. Disciplinär makt och disciplinering 6.1.3 Vår utgångspunkt kring Foucaults maktteori och begrepp..

Michel Foucault. Foucault [fukoʹ], Michel, född 15 oktober 1926, död 25 juni 1984, fransk idéhistoriker och filosof, professor i idéhistoria vid Collège de France från 1970. Foucaults första stora arbete var Folie et déraison (1961; ”Vansinnets historia under den klassiska epoken”). Där liksom i närmast följande undersökning, Naissance de la clinique (1963), behandlar Foucault

Inledning Michel Foucault (født 15. oktober 1926 i Poitiers, død 25. juni 1984 i Paris) var en fransk filosof og idéhistoriker.Han var professor ved Collège de France i "Tankesystemernes Historie", som var en form for idehistorie.Foucault er bedst kendt for sine studier af sociale institutioner, bl.a. psykiatri, politiet, humanvidenskaberne og fængselssystemet, såvel som sit arbejde vedr.

av D Lundberg · 2005 — 1.4 Foucault – makt som en relation . Lindgren (2003) menar att Foucaults maktbegrepp, som han kallar ”maktens analytik” utgår från det samhälleliga 

Foucaults maktteori

Med Foucaults syn på makt är den enda möjliga vägen för ett motstånd mot den makt som  Den franske filosofen och historikern Michel Foucault (1926-1984) var utan tvekan en av De gör anspråk på sanningen, men de utövar också makt. Han delar  Michel Foucault räknas till 1900-talets mest betydande filosofer. Foucault hur den moderna suveränitetsmodellens »disciplinära makt«, vilken huvudsakligen  I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett  Han har tidigare på Carlsson Bokförlag gett ut boken Foucaults maktanalys (1996). Ämnen. Litteratur. Taggar.

Foucaults maktteori

1. Hur skulle återinförandet av tillräknelighetsbegreppet i straffrätten rättsligt sett påverka den kategori av människor som det berör?
Johan holstein rug

Metod: Diskursanalys har använts som teoretiskt analysverktyg samt fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Med hjälp av Foucaults maktteori kunde vi försöka förstå varför barnens kommunikation med varandra yttrade sig på detta sätt.

Foucaults maktteori behandlar kunskap och makt, samt hur kunskap produceras och reproduceras.
Sanoma utbildning träna till test c

Foucaults maktteori pm project charter template
malmo zip code
skattemässigt restvärde
arbetets museum norrkoping
bilens registreringsnummer
glaciers erode mountains by

Idéhistorikeren Michel Foucault (1926–1984) er særlig kjent for å ha beskrevet sammenhengen mellom makt og kunnskap. Foucault fremhevet hvordan 

Han utgår från Foucaults maktteori… 1 Hans inflytande har idag trängt så djupt in i vetenskapen och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och  Human- och samhällsvetenskapernas fixstjärna Michel Foucault hyllas alltjämt för sin ”sammansatta” förståelse av makt. Makten genomsyrar  av GV Lundgren · 2010 · Citerat av 5 — Michel Foucaults begrepp diskurs, makt och modern liberal styrning och Barbara Cruikshanks begrepp medborgarskapsteknologi och ”will to empower”  - Michel Foucault. Denna föreläsning syftar till att introducera Foucaults idéer om makt, kunskap och relationer, samt visa på tillämpbarheten av detta i IT-studier. av S Åkerfeldt · 2015 — Subjects/Keywords, Foucault; makt; utbildning; IT; pedagogik; kön.

finner i dessa tidiga, Foucaultinfluerade, studier är att de använder sig av Foucaults maktteori men det är inte Foucaults senare, och mer utarbetade, syn på makt som dominerar (en syn på makt som relationell och produktiv och inte, som maktteorier inom den traditionella politiska

Foucaults teori om hur maktstrukturer manifesteras genom språket kan då fungera som ett viktigt hjälpmedel för att kunna se bortom textens ytstruktur. Det är inte av en slump som hans skrifter varit en Foucaults maktteorier. De frågor som främst aktualiseras av syftet är följande. 1.

1.